Regulamin wydawnictwa

Regulamin Wydawnictwa 


STUDIES & PROCEEDINGS
OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT

§ 1

1. Wydawnictwo Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, zwane dalej w treści „Wydawnictwem” jest jednostką organizacyjną, działającą na podstawie Statutu PSZW oraz niniejszego regulaminu.

2. Regulamin i strukturę organizacyjną Wydawnictwa zatwierdza Zarząd PSZW.

3. Nadzór nad działalnością Wydawnictwa z upoważnienia Prezesa PSZW sprawuje Zastępca Prezesa PSZW ds. Nauki.

§ 2

1. Podstawowym zadaniem Wydawnictwa jest wydawanie i rozpowszechnianie prac naukowych, materiałów informacyjnych oraz innych opracowań służących potrzebom i rozwojowi PSZW.

2. W szczególności Wydawnictwo zobowiązane jest do wydawania:

 • zeszytów Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management zawierających oryginalne prace naukowe, 
 • monografii, 
 • materiałów informacyjnych i/lub promocyjnych,
 • innych opracowań, w tym w wersji elektronicznej.

3. Wszelkie opracowania o charakterze naukowym podlegają recenzji. Za wartość merytoryczną innych opracowań odpowiadają ich autorzy. Redaktor Naczelny odpowiednio do wymagań stawianych przez audytora instytucjonalnego określa liczbę recenzentów.

4. Każda zwarta pozycja wydana drukiem przez Wydawnictwo otrzymuje nr ISSN lub ISBN.

5. Działalność wydawnicza finansowana jest:

 • z budżetu jednostek zlecających,
 • opłat autorów,
 • ze środków PSZW,
 • z innych źródeł.

§ 3

1. Działalnością wydawniczą kieruje Redaktor Naczelny we współpracy z Komitetem Naukowym Wydawnictwa

2. Redaktora Naczelnego Wydawnictw powołuje Zarząd PSZW (trzy miesiące po ukonstytuowaniu się nowych władz PSZW ) na okres do końca roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja władz Stowarzyszenia.

3. Do podstawowych zadań Redaktora Naczelnego należy:

 • dbałość o wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawanych prac w oparciu o zasady recenzowania określone w odrębnym Regulaminie,
 • wyznaczanie recenzentów dla opracowań naukowych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu  Naukowego Wydawnictwa,
 • powoływanie Redaktora Tematycznego  w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Naukowego Wydawnictwa,
 • zatwierdzanie prac do druku,
 • zawieranie umów wydawniczych.

4. Redaktor Naczelny reprezentuje Wydawnictwo na zewnątrz Stowarzyszenia.

5. W czasie nieobecności Redaktora Naczelnego w sprawach pilnych zastępuje go     Zastępca Redaktora Naczelnego Wydawnictwa

§ 4 

1. Komitet  Naukowy Wydawnictwa powołuje Zarząd (trzy miesiące po ukonstytuowaniu się nowych władz PSZW),

2. Komitet  Naukowy Wydawnictwa jest organem kolegialnym.

3. Przewodniczący Komitetu Naukowego Wydawnictwa jest wybierany przez członków Komitetu Naukowego  w głosowaniu tajnym większością głosów.

4. Komitet  Naukowy Wydawnictwa tworzy, weryfikuje i aktualizuje listę recenzentów Wydawnictwa.

5. Komitet Naukowy Wydawnictwa spełnia wobec Wydawnictwa i Redaktora Naczelnego funkcje opiniodawcze i oceniająco - kontrolne.

6. Do głównych zadań Komitetu  Naukowego Wydawnictwa należy:

 • ocena kierunków i założeń perspektywicznych polityki wydawniczej,
 • opiniowanie i ustalanie planu wydawniczego,
 • ocena realizacji zadań i działalności Wydawnictwa.

7. Uchwały Komitetu  Naukowego Wydawnictwa podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% składu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu  Naukowego Wydawnictwa.

8. Z posiedzeń Komitetu sporządzany jest protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

9. Przewodniczący Komitetu Naukowego Wydawnictwa może zapraszać na posiedzenia Komitetu inne osoby, którym przysługuje prawo wyrażania opinii.

10.   Kadencja członków Komitetu Naukowego Wydawnictwa trwa do chwili powołania nowego Komitetu.

11.   Członka Komitetu Naukowego może odwołać Zarząd Stowarzyszenia w okresie trwania kadencji.

§ 5

Do obowiązków Redaktora Tematycznego należy  wstępna ocena merytoryczna, formalna i ostateczna ocena przygotowania technicznego pozycji zgłaszanych do druku.

§ 6

1. Powołanie Sekretarza Wydawnictwa następuje na wniosek Redaktora Naczelnego  przez Komitet  Naukowy Wydawnictwa.   

2. Do obowiązków Sekretarza Wydawnictwa należy organizowanie i nadzorowanie przebiegu cyklu wydawniczego oraz współpraca z Redaktorem Naczelnym  Wydawnictwa, Redaktorami Tematycznymi oraz Redaktorem Technicznym.

3. Powołanie Zastępcy Redaktora Naczelnego Wydawnictwa następuje na wniosek Redaktora Naczelnego  przez Komitet  Naukowy Wydawnictwa.  

4. Powołanie  Redaktora Technicznego następuje na wniosek Redaktora Naczelnego  przez Komitet  Naukowy Wydawnictwa.  

§ 7

Redaktor Naczelny, Redaktor Tematyczny, Sekretarz Wydawnictwa oraz Redaktor Techniczny odpowiadają za prawidłową realizację procesu wydawniczego.

§ 8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.