Ghostwriting oraz guest authorship

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting oraz guest authorship)

Komitet Naukowy Wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą dnia 26 września 2011 r. przyjął Uchwałę dotyczącą wdrożenia procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji naukowych (anty-plagiat) z uwzględnieniem Ghostwriting.

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby zapewnić oryginalność publikacji naukowych oraz zapobiegać zjawisku ghostwriting i guest authorship Wydawnictwo wymaga od Autorów pisemnej deklaracji potwierdzającej, że przesłany tekst artykułu jest oryginalnym tekstem autorskim (nie jest plagiatem) i nie jest związany ze zjawiskiem ghostwriting oraz guest authorship.

ghostwritingZ ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.