Statut PSZW

Statut Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą


 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizacja zwana dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą zwane jest w dalszej części „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Polish Knowledge Management Assotiation".
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 z późn. zm.
 4. Stowarzyszenie działa na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 2

 1. Stowarzyszenie stanowi forum wolności słowa w sferze zainteresowań statutowych.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bydgoszcz.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską i honorową wg. Wzoru przyjętego przez Zarząd i zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć na obszarze kraju swoje oddziały terenowe.
 3. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć fundację dla pozyskiwania środków na swoją działalność statutową.

 

Rozdział II -Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu organizacyjnych, prawnych i naukowych podstaw tworzenia, przesyłania, przetwarzania wiedzy a w szczególności:
 2. Popieranie badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych i technik informacyjnych uczestniczących w procesach zarządzania wiedzą.
 3. Wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz w zakresie doradztwa dotyczącego budowy systemów zarządzania wiedzą.
 4. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
  1. organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych,
  2. działalność edukacyjna,
  3. opracowywanie ekspertyz i opinii,
  4. organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej krajowej i zagranicznej,
  5. Fundację, której zadaniem będzie pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia, ze źródeł innych niż składki członkowskie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenie.
 5. Stowarzyszenie nie dąży do osiągnięcia zysku ze swej działalności.

 

Rozdzial III – Prawa i obowiązki członków

 § 5

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka.
 2. Członkostwo dzieli się na:
  1. Zwyczajne
  2. Wspierające
  3. Honorowe
 3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
  • osoby prowadzące działalność naukową w dziedzinach wymienionych w § 4
  • praktycy zarządzania organizacjami gospodarczymi – zwłaszcza w organizacjach High-Tech i służby informacji naukowo-techniczno-ekonomicznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne podmiotów gospodarczych
  • przedstawiciele rządowych i samorządowych organów administracji państwowej,
  • osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych,
  • osoby interesujące się zawodowo i społecznie problematyką inżynierii i zarządzania wiedzą,
  • studenci wszystkich typów uczelni akademickich.
 4. Członkami wspierającymi mogą być instytucje, osoby prawne i fizyczne, które identyfikują się z realizacją celów Stowarzyszenia.
 5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wybitnie zasłużone w dziedzinie badań w różnych obszarach zarządzania wiedzą.
 6. Uchwały o nadanie członkostwa wspierającego i honorowego podejmuje zarząd na wniosek prezesa zarządu.

 § 6

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje zarząd stosowną uchwałą na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia takiego wniosku.

§ 7

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów statutowych Stowarzyszenia
 2. Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i jego organów, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań statutowych,
 3. Prawo do korzystania z wszystkich informacji o pracach Stowarzyszenia.
 4. Prawo zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących Stowarzyszenia

§ 8

 Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do uczestniczenia w pracach jego organów z głosem doradczym, korzystania z pomocy Stowarzyszenia, dostępu do materiałów z informacjami oraz zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

§ 9

 Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia
 2. Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia
 3. Wspierania Stowarzyszenia w wykonywaniu zadań statutowych
 4. Korzystania z wszystkich statutowych form działalności Stowarzyszenia
 5. Terminowego uiszczania składek członkowskich.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. Śmierci członka
 2. Wystąpienia ze Stowarzyszenia
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia przez zarząd na wniosek Prezesa Zarządu na skutek:
  • Działalności członka na szkodę Stowarzyszenia
  • Uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych
  • Uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  • Rozwiązania Stowarzyszenia
 4. Wolę wystąpienia wyraża się w formie pisemnej na 3 miesiące przed datą wystąpienia.
 5. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym na wniosek Prezesa Zarządu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków zarządu.
 6. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu, odwołanie do Komisji Rewizyjnej.
 7. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Komisję Rewizyjną, wykluczony zachowuje pełne prawa członkowskie.

 

Rozdział IV - Organy Stowarzyszenia

§ 12

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
  • Zarząd.
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania tajne zarządza przewodniczący posiedzenia organu kolegialnego na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do glosowania
 4. W sprawach personalnych głosowania są tajne.

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia
 3. Walne Zgromadzenie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał
  • Walne Zgromadzenie Członków mogą mieć charakter:
  • Sprawozdawczo-wyborczy
  • Sprawozdawczo-programowy
  • Nadzwyczajny
 4. Walne Zgromadzenia Członków składa się z członków Stowarzyszenia. Decyduje ono o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, których prowadzenie nie zostało powierzone Zarządowi.
 5. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należą przede wszystkim:
  1. przyjęcie sprawozdań Zarządu i bilansu rocznego,
  2. wybór Zarządu,
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
  4. decyzja o miejscu i czasie odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i zebrań naukowych,
  5. nadawanie członkostwa honorowego i statusu członka - założyciela,
  6. uchwalanie statutu i zmiany statutu,
  7. rozwiązanie Stowarzyszenia,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich, z pozostawieniem jednak Zarządowi prawa do wynegocjowania wyższych składek od członków wspierających,
  9. powoływanie i rozwiązywanie Fundacji Stowarzyszenia oraz komisji nadzwyczajnych.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez członków Stowarzyszenia
 7. Walne Zgromadzenie Członków może też być zwołane na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia
 8. Co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia powinni otrzymać pisemne zaproszenie zawierające porządek obrad.
 9. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile w statucie nie postanowiono inaczej. Członkowie wspierający dysponują zawsze jednym głosem. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosków.

 § 14

 

Zarząd
 1. Zarząd wybierany jest w liczbie od 7-9 osób
 2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes i dwaj Wiceprezesi
 3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.
 4. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie we wszelkich sprawach urzędowych, łącznie z sądowymi.
 5. Obowiązki Zarządu są następujące:
  1. Przygotowanie projektów i planów działania Stowarzyszenia,
  2. Kształtowanie założeń polityki finansowej oraz nadzór nad jej realizacją
  3. Powoływanie na wniosek Prezes przewodniczących i członków zespołów (komisji)
  4. Zatwierdzanie projektów i planów oraz sprawozdań z działalności biura Stowarzyszenia
  5. Określenie maksymalnej kwoty zobowiązań, jakie mogą w imieniu Stowarzyszenia zaciągać osoby upoważnione.
 6. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes. Podejmowanie decyzji wymaga obecności co najmniej polowy członków Zarządu. Przy wyrównanej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 7. W wypadku zaistniałych wakatów na stanowiskach w Zarządzie, z powodu rezygnacji, śmierci, niemożności wypełniania obowiązków i innych przyczyn, Zarząd mianuje czasowo na te stanowiska członków Stowarzyszenia cieszących się dobrą opinią, którzy pełnią te funkcje do czasów przeprowadzenia wyborów.

§ 15

 1. Dla obsługi Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia
 2. Organizację wewnętrzną i zadania Biura określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Zarząd.
 3. Zarząd może w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 członków.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia
 2. Komisja składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w glosowaniu tajnym na 4 letnią kadencję władz.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz uchwalają regulamin pracy Komisji.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z uczestnictwem w innych organach statutowych Stowarzyszenia.

 § 17

 1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu prac Organów Stowarzyszenia w Szczególności realizacji uchwał wykonaniu programów, planów, budżetu i poprawności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna corocznie opiniuje i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek występowania do właściwych organów z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądać wystąpień i zgłaszać określone zalecenia pokontrolne.
 4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje na koniec kadencji o udzielenie Zarządowi absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 5. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu i przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Zarządu.

§ 18

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe .
 2. Dochodami Stowarzyszenia są:
  1. Wpływy ze składek członkowskich
  2. Subwencje, darowizny, składki i zapisy osób lub instytucji
  3. Wpływy z własnej działalności.

§ 19

 1. Do składania oświadczeń majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia – w granicach określonych przez Zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych osób.
 2. Osobami uprawnionymi są:
  1. Prezes
  2. V-ce Prezesi

 

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia winna określać sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.