Review Procedure

Under Construction - Tekst do tłumaczenia:

Zasady recenzowania artykułów naukowych

zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie 
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 
zwanym dalej czasopismem

Wprowadzenie

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów jakości. Czytelnicy powinni mieć gwarancję, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy przedstawiają rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy skorzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz  najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. 

W związku z powyższym wprowadzono następujące podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której jest zatrudniony autor (autorzy).
 2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora (autorów) pracy. 
 3. Przyjęto obowiązujące rozwiązanie, iż Autor (Autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”). 
 4. Recenzja ma formę pisemną i elektroniczną, przesłana do redakcji kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 
 5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 7. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu  Naukowego Wydawnictwa Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management z listy recenzentów tworzonej według zasad Regulaminu Wydawnictwa.
 8. Autorzy do artykułu dołączają deklarację potwierdzającą cesję własnych praw autorskich na czasopismo, oryginalność przesłanego tekstu oraz udział własny w tworzeniu publikacji.
 9. Po przyjęciu przez Redakcję Wydawnictwa artykułu i deklaracji autora(ów) zostaje on zakwalifikowany do obszaru tematycznego w porozumieniu z redaktorem tematycznym. Następnie wyznaczani są dwaj recenzenci (polski i zagraniczny). Artykuł zostaje wysłany w formie zakodowanej do recenzentów. Następnie Redakcja Wydawnictwa wysyła do Autora(ów) recenzje w formie anonimowej. W przypadku pozytywnych recenzji artykuł zostaje przesłany do redaktora językowego, a w przypadku zastosowania w badaniach metod statystycznych, również do redaktora statystycznego. Po weryfikacji językowej i statystycznej artykuł zostaje skierowany do druku. W przypadku wymogu wprowadzenia zmian w publikacji Autor jest zobowiązany do odpowiedniej modyfikacji artykułu. Po czym, na życzenie recenzenta(ów), zmieniony artykuł zostaje przesłany do ponownej weryfikacji. Dalszy proces wydawniczy przebiega w sposób identyczny jak dla artykułów ocenionych pozytywnie.  W przypadku jednej recenzji negatywnej zostaje wyznaczony trzeci recenzent i procedura przebiega j.w.  W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł zostaje odrzucony.
 10. Autorzy potwierdzają, że przesłany tekst artykułu jest oryginalnym tekstem autorskim (nie jest plagiatem) i nie jest związany ze zjawiskiem ghostwriting oraz guest authorship (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 11. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji tzw. kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji (z podaniem ich afiliacji). Główną odpowiedzialność za przygotowanie tekstu artykułu ponosi autor zgłaszający tekst artykułu. 
 12. Redakcja w przypadku pobierania opłaty za opublikowanie artykułu powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 13. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.  

dr hab. Arkadiusz Januszewski

 

W załącznikach formularze recenzji do pobrania przez recenzentów.