Author Guidelines

Under Construction - Tekst do tłumaczenia:

Szanowni Autorzy!

Wskazówki dla autorówNależy zwrócić uwagę na jakość publikowanych artykułów, które powinny cechować się doskonałą znajomością obszaru naukowego, z odpowiednimi cytowaniami literatury przedmiotu.

 

 

 

Instrukcja dla autorów

publikujących w Wydawnictwie Studies & Proceedings PSZW

Prace wydawane w języku polskim i angielskim, ze streszczeniem (maksimum 700 znaków bez spacji). Na końcu artykułu w wersji polskiej przed afiliacją – po angielsku tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe. Streszczenie w języku angielskim powinno odpowiadać jego polskiej wersji.

 1. Format papieru A4 – marginesy w mm: górny 62; dolny 48; lewy 36; prawy 34
 2. Nagłówek i stopka 4,4 cm.
 3. Cały artykuł – czcionka: Times New Roman 10, pojedyncze odstępy w akapicie, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,63 cm. Tekst w akapicie wyjustowany.
 4. Odsyłacze -cytowanie literatury – w nawiasach kwadratowych numerami wg kolejności alfabetycznej z podaniem, po przecinku zakresu stron np. [4, 67-78].
 5. W tabelach czcionka 9 pkt. Numer i tytuł tabeli nad tabelą.
 6. Tabele wyłącznie w ustawieniu strony w orientacji pionowej, mieszczące się na 1 stronie.
 7. Numery i tytuły rysunków, ekranów, schematów, wykresów i innych merytorycznych opracowań graficznych umieszczone pod tymi obiektami. Proszę nie numerować automatyczniue tabel, rysunków i innych obiektów (numery wstawiać ręcznie).
 8. Pod rysunkami, tabelami, ekranami, schematami, wykresami i innymi merytorycznymi opracowaniami graficznymi obowiązkowe jest podanie źródła (również z badań własnych).
 9. Przy powoływaniu się na tabele, wykresy, ekrany, schematy, wykresy i inne merytoryczne opracowania graficzne należy stosować nawiasy wypukłe, a literatury – kwadratowe.
 10. Rysunki i tabele dobrej jakości (nie mogą być skanowane).
 11. Elementy rysunków wykonywanych w MS Word powinny być zgrupowane albo umieszczone na kanwie rysunku.
 12. Rysunki, wykresy i inne merytoryczne opracowania graficzne czarno-białe (odcienie szarości), o maksymalnej szerokości 14 cm.
 13. Objętość artykułu: od 15 do 20 tys. znaków ze spacjami (łącznie z rysunkami, tabelami, wykresami i innymi opracowaniami graficznymi). Rysunek zajmujący jedną stronę odpowiada około 3200 znakom.
 14. Obowiązuje hierarchiczny układ numeracji rozdziałów i podrozdziałów, numeracji nie podlega Wstęp (Wprowadszenie) i Bibliografia.
 15. Na końcu artykułu pełna afiliacja np.:

  Jan Kowalski

  Katedra Informatyki
  Wydzial Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski
  e-mail: janko @wp.pl 

dr hab. Arkadiusz Januszewski 

Artykuł i deklarację (łącznie) należy przesłać pocztą e-mail przed rozpoczęciem procedury wydawniczej, oraz pocztą podpisany oryginał deklaracji.