Our publications

Rozwj i perspektywy rynku e-handlu na Litwie

Author
Regina Kliukovska
Keywords
e-commerce (handel elektroniczny), społeczeństwo informacyjne, e-usługi, innowacyjność, działalność innowacyjna, Internet, w\൩rtualny świat
Abstract
KOVSKA Uniwersytet w Białymstoku ROZWÓJ I PERSPEKTYWY RYNKU E-HANDLU NA LITWIE G łównym przedmiotem artykułu jest analiza sytuacji rynku e-commerce na Li- twie. Towarzyszy temu przedstawienie podstawowych pojęć oraz definicji e-usług. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ i istotę wiedzy we współczesnej gospodarce. Następnie zostało przybliżone pojęcie – społeczeństwo informacyjne. Dokonano ana- lizy poziomu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw litewskich, dotyczą- cej okresu 2004–2006 i okresu 2006–2008, na podstawie takich wskaćników jak: za- sięg powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej, wydatków na sferę B+R oraz przeglądu ćródeł pochodzenia informacji wykorzystywanych w działalno- ś ci innowacyjnej. Przedstawiono charakterystykę e-usług na rynku litewskim. Opra- cowanie wzbogacono o dane statystyczne i graficzną interpretację poszczególnych grup danych. Podsumowując można powiedzieć, iż dany artykuł jest wprowadzeniem w elektroniczny świat handlu i przedstawia poziom rozwoju tej działalności na Litwie w badanym okresie.
Pobierz artykuł
PDF