Our publications

Transformacja wiedzy i transfer technologii w systemach technicznych

Author
Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski
Keywords
wiedza, innowacje, transfer wiedzy i technologii, przedsiębiorstwo oparte na wiedzy
Abstract

W tej pracy przedstawiono proces transformacji wiedzy i transferu technologii w przedsiębiorstwach technicznych. Uznając potrzebę pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na produkty innowacyjne zasygnalizowano na wstępie problematykębiznes planu i benchmarkingu kształtujących od zamysłu cechy produktu i jego doskonalenie. Wiedza (wytwarzanie, gromadzenie, przekształcanie) transformowana do przemysłu staje podstawąnowoczesnych technik i technologii w budowie i eksploatacji maszyn. Transfer technologii omówiony wieloaspektowo –od firm technologicznych, aż po ko- mercjalizację technologii dają przesłanki kreatywnych działań w przemyśle. Usystematyzowanie zagadnień procesów transformacji wiedzy i technologii w syste- mach technicznych oraz wskazanie powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami biorącymi w tym udział wskazująna zakres niezbędnych działań współczesnego przed- siębiorstwa.

Pobierz artykuł
PDF