Our publications

Poziom wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle Wieloletnich Ram Finansowych

Author
Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz
Keywords
Wieloletnie Ramy Finansowe, płatności obszarowe, rozwój obszarów wiejskich
Abstract

W opracowaniu scharakteryzowano instrumenty wsparcia finansowego przezna- czone na wspólną politykę rolną, w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych. Badaniami objęto dwie perspektywy finansowe (2007–2013 i 2014–2020), gdy nowe państwa członkowskie uczestniczyły i będąuczestniczyć w pełnym okresie programo- wania. Przeprowadzona analiza porównawcza poziomu dopłat bezpośrednich miedzy UE-15 a NUE-12, wykazała na istnienie istotnych różnic na niekorzyść nowych państw członkowskich. Badania wskazują na możliwość zbliżenia płatności obszarowej w 2020 r., lecz pełnej konwergencji nie uda się osiągnąć. W ramach II filaru WPR badano kierunki wydatków poprzez pryzmat osi priorytetowych. Dawne państwa członkowskie preferowały działania związane z poprawąśrodowiska naturalnego, gdy tymczasem nowe państwa na działania związane z poprawąkonkurencyjności sektora rolnego. 

Pobierz artykuł
PDF