Our publications

Grupowanie obiektów metodą ELECTRE TRI w systemie DSS 2.0

Author
JAROSŁAW BECKER
Keywords
grupowanie obiektów, metoda Electre Tri, system wspomagania decyzji
Abstract

Artykuł zawiera omówienie metody Electre Tri (Roy, Słowiński 2008) zastosowa- nej w hybrydowym systemie DSS 2.0 (Becker, Budziński 2008–2014). System składa sięz kilku tematycznych rozdziałów, między innymi: projektowania zadań DSS, opisu kompetencji ekspertów, modelowania rankingów i klasyfikacji, formułowania zadań optymalizacji wielokryterialnej oraz organizacji archiwum system. Dedykowany jest na potrzeby badań w pracach poznawczych i planistycznych. Przykładem zastosowa- nia metody Electre Tri są wyniki grupowania przedsiębiorstw zmierzających do ebiznesu (Wolski 2013).

Pobierz artykuł
PDF