Our publications

Modelowanie i prognozowanie obciążenia miejskiej sieci wodociągowej za pomocą sieci neuronowych

Author
Jan Studziński, Lucyna Bogdan
Keywords
zarządzanie miejską siecią wodociągową, komputerowe systemy wspomagania
decyzji, systemy GIS, systemy monitoringu, modelowan\൩e matematyczne
systemów wodociągowych.
Abstract
W coraz większym stopniu wdraża się w krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych systemy monitoringu na sieciach wodociągowych, lecz ich wykorzystanie nie odpowiada ich możliwościom. Systemy monitoringu służąobecnie jako autonomiczne programy do zbierania informacji o produkcji wody i ciśnieniach w hydroforniach strefowych, dając ogólną wiedzę o stanie pracującej sieci wodociągowej, gdy jednocześnie mogąi powinny być wykorzystywane jako elementy systemów zarządzania siecią. Taki system informatyczny do zarządzania miejską sieciąwodociągowąprzedstawiono w artykule. Słowa kluczowe: zarządzanie miejską siecią wodociągową, komputerowe systemy wspomagania decyzji, systemy GIS, systemy monitoringu, modelowanie matematyczne systemów wodociągowych.
Pobierz artykuł
PDF