Our publications

Działania pomocowe agencji nieruchomości rolnych wobec dzierżawców i nabywców mienia Skarbu Państwa

Author
Teresa Kucharska
Keywords
Agencja Nieruchomości Rolnych, dzierżawca, ryzyko produkcji, monitorowanie
pomocy publicznej
Abstract
Dzierżawcy nieruchomości rolnych zasobu Skarbu Państwa, podobnie jak wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych, byli i są narażeni na występujące niekorzystne zjawiska o charakterze przyrodniczym bądź ekonomicznym, funkcjonują więc w warunkach ryzyka. Mając powyższe na uwadze Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) w celu złagodzenia trudności i przetrwania krytycznego okresu podejmuje szereg przeciwdziałań. Badania przeprowadzono na przykładzie Oddziału Terenowego ANR w Bydgoszczy za okres 7 lat (2003 – 2009r.). W pierwszych trzech latach działania pomocowe polegały głównie na restrukturyzacji zaległych płatności, dofinansowaniu inwestycji a takż e na wyłączeniu obiektów z produkcji. W kolejnych latach udzielono ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego, wykupu majątku ruchomego oraz zakupu nieruchomości. Niezależnie od wymienionej pomocy Agencja stosuje ulgi w postaci obniżenia czynszu z powodu niekorzystnych zjawisk przyrodniczych na podstawie art. 700 KC. Pomoc udzielana jest na podstawie wniosków zainteresowanych, których najwięcej wpłynęło do Agencji w 2004 i 2005r. a najmniej w 2009r., wysokość sumy finansowej zróżnicowana była w latach a najwięcej środków skierowano w 2003 i 2008r. (po około 9mln zł). Największa pomoc kierowana jest na odroczenie płatności. Pomoc dzierżawcą od 2004 roku udzielana jest na zasadach wspólnej polityki rolnej,musi więc być monitorowana.
Pobierz artykuł
PDF